09921014341

سبک معماری پست مدرن

تغییرات بنادین فکری و اجتماعی و تحول نگرش نسبت به خود و جهان باعث متزلزل شدن سبک مدرن و معماری مدرن شد و با انتقاداتی از سوی فردریک نیچه به فلسفه مدرن شروع و توسط نظریه پردازانی از جمله فروید، هادیگر، دریدا و . . . گسترش یافت لذا با تغییر فلسفه و خط فکری و جهانبینی، معماری نیز دستخوش تغییرات شد.

تاکید بیش از حد فلسفه مدرن بر عقل و عقل گرایی باعث شده بود متفکران این دوره برای هر پرسشی فقط یک پاسخ درست را ممکن بدانند این نگرش و محور قرار دادن عقلانیت از سوی فردریک نیچه مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا جایی که وی عقیده داشت مشکل بزرگ بشریت مدرنیته می باشد.

زیگموند فروید ضمیر آگاه  و عقل انسان را در سیطره ضمیر ناخوداگاه که همان غرایز است می داند به عبارت دیگر غرایز ان چیزی است که انگیزه های انسان  را هدایت میکند و عقل تنها وسیله ای برای رسیدن به این انگیزه ها می باشد البته باید توجه داشت که سبک معماری پست مدرن جایگزینی برای عقل معرفی نمی کند و معتقد است که جایگرین مطمئنی وجود ندارد و فقط باید به اشتباه ها و لغزشها آگاهی داشت.

در دوره مدرن به دنبال اصول جهانشمولی بودند که قابلیت اجرا در هر زمان و مکان و شرایطی را داشته باشد بعنوان مثال از نظر لوکوربزیه خانه ماشینی است برای زندگی و این به این معناست که خانه همانند ماشین ماهیتی واحد دارد و همه جا قابل استفاده است اما رابرت ونتوری معتقد است خانه خانه است و می بایست دارای نمادهایی متناسب با فرهنگ ، اقلیم و  جامعه خود باشد.

سبک معماری پست مدرن با توجه به فرهنگ، اقلیم و تاریخ هر منطقه شکل می گیرد و با نگاهی به گذشته و تاریخ هر ملت از معماری گذشته الهام میگیرد بنابراین در سبک معماری پست مدرن ما تزئینات در معماری داریم و از آن بهره میگیریم و در مقابل شعار میس ونده رو کم بیشتر است پاسخ کمتر کسل کننده است ونچوری بیان می شود از نظر وی خانه ها و ساختمانها همه نمی توانند به یک شکل و فرم باشند و سبک بین الملل را رد می کند و معتقد به سبک محلی و زمینه گرایی در معماری می باشد و از نظر وی هر بنایی با توجه به فرهنگ و اقلیم و شرایط خاص آن محل طراحی و اجرا می شود.

سبک معماری مدرن وسبک معماری پست مدرن

  • تاکیدسبک معماری مدرن بیشتر بر مبنای خطوط افقی و عمودی بود؛ در حالیکه در سبک معماری پست مدرن از خطوط منحنی و نا معقول استفاده می شود. البته با توجه به زیر شاخه سبک ها در برخی مواردی در معماری مدرن از خطوط منحنی و پست مدرن از خطوط افقی و عمودی استفاده میشود.
  • همانطور که گفته شد معماری مدرن بر سادگی و عدم تزئینات تاکید داشت ؛ اکثرا از رنگ های سرد استفاده می شود مانند طوسی،سفید و … .در حالی که پست مدرن در برخی شاخه ها از تزئینات فراوان و مختلفِ الهام گرفته و رنگ های مختلف استفاده مینماید.

در حقیقت معماری مدرن پاسخی برای نیاز های مختلف بشرو همینطور پیشرفت آن ها به وسیله ی مصالح نوین و بدون توجه به سنت ها ،اقلیم ، فرهنگ و گذشته بود؛ حال آنکه سبک معماری پست مدرن با استفاده از همان مصالح نوین سعی در بازگشت به هویت ها و تاریخ خود داشته است.

منابع:

مبانی و مفاهیم در معماری غرب  – دکتر وحید قبادیان

معماری غرب ریشه ها و مفاهیم –امیر بانی مسعود

 

مطالب مرتبط

Call Now Buttonتماس با ما