09921014341

پست مدرن

پست مدرن

سبک پست مدرن

تغییرات بنادین فکری و اجتماعی و تحول نگرش نسبت به خود و جهان باعث متزلزل شدن سبک مدرن و معماری مدرن شد و با انتقاداتی از سوی فردریک نیچه به فلسفه مدرن شروع و توسط نظریه پردازانی از جمله فروید، هادیگر، دریدا و . . . گسترش یافت لذا با تغییر فلسفه و خط فکری و جهانبینی، معماری نیز دستخوش تغییرات شد.

Call Now Buttonتماس با ما